El concurs de pintura Premi Centelles va néixer l'any 1943 com a Mostra de pintura, amb la intenció d'apropar l'obra d'artistes a la població. A partir del 1954 s'hi comencen a concedir premis de pintura amb jurat. L'any 1960 es transforma a concurs de pintura ràpida. El 1984 es crea la modalitat de temàtica lliure que s'afegeix a la temàtica local. El tema local desapareixerà el 1989 per dotar un premi únic més important. L'any 2004 es va inaugurar el Centre d'art el Marçó vell, seu permanent de les obres guanyadores d'aquest concurs. Enguany celebrem el 80è aniversari, per aquest motiu n’incrementem els premis, i seguim promovent el concurs de pintura lliure més antic de Catalunya.

Bases Premi Centelles 2022
Convocatòria del LXXX concurs de pintura
1. Poden participar-hi els/les artistes residents a Espanya que ho desitgin.
2. Tema lliure i en qualsevol tècnica pictòrica.
3. Cada concursant només pot participar amb una obra.
4. Característiques de l’obra:
 • Dimensions mínimes 60x60 i màximes 130x130 cm.
 • Muntada en bastidor o suport rígid, i emmarcada amb llistó no superior a 3 cm d’ample (marc opcional).
 • No pot estar protegida amb vidre, si cal, només metacrilat.

5. Premis:
 • PREMI CENTELLES: 4.000 euros, trofeu i muntatge d’una exposició al Centre d’art el Marçó vell.
 • Dues mencions honorífiques: 500 euros i trofeu.
6. L’obra que obtingui el PREMI CENTELLES quedarà en propietat de l’Ajuntament de Centelles. Les mencions honorífiques no.
7. Els/les artistes guanyadors/ores hauran de recollir el guardó personalment el dia del lliurament de premis, no fer-ho suposarà la renuncia a cobrar el premi.
8Amb les obres seleccionades i premiades s’organitzarà una exposició al Centre d’art el Marçó vell.
9. Lliurament de premisdiumenge 4 de setembre, a les 12 del migdia, al Centre d’art el Marçó vell.
10. Primera faseentre el 16 de maig i el 12 de juny
     Per a l'admissió en el certamen i la participació a la selecció prèvia cada artista haurà de presentar, durant aquestes dates, i al correu electrònic artmvell+2022@gmail.com , la documentació següent:
 • Fitxa d'inscripció emplenada. La trobareu a la web del Centre d'art www.mvell.blogspot.com                                          >>Enllaç per descarregar fitxa<<
 • Fotografia digital a color de l'obra presentada en format jpg o tif a 300 dpi.
 • Breu currículum actualitzat amb l'activitat artística de l'autor/a.
L'organització revisarà la documentació presentada i seleccionarà aquelles obres que consideri de prou qualitat per passar a la segona fase del concurs. Cada participant rebrà, abans de finals de juny i pel correu electrònic que hagi fet la inscripció, la resolució d'aquesta preselecció.

11. Segona fase: entre el 2 i el 10 de juliol
     Tots els/les artistes preseleccionats/ades hauran de presentar l'obra físicament per a poder optar al premi. Els lliuraments, tant personals com per agència, s'hauran de fer, durant aquestes dates, al Centre d’art el Marçó vell:
 • Adreça: carrer dels Galejadors, 2 – 08540 Centelles (Barcelona).
 • Horari: feiners de 10 a 13 h, dissabtes de 18 a 20 h, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.
 • Caldrà imprimir i adjuntar a l'obra la fitxa d'inscripció al concurs emplenada.
D'aquestes obres el jurat en seleccionarà les que cregui adequades per formar part de l'exposició i les guanyadores. Tots els/les artistes rebran un correu electrònic que els informarà de la resolució d'aquesta segona fase. L'organització es posarà en contacte amb els/les guanyadors/ores, que es faran públics el dia del lliurament del premi.


12. Exposiciódel 4 de setembre al 12 d’octubre al Centre d’art el Marçó vell. Horari: dissabtes de 18 a 20 h, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.
13. Termini de recollida d’obres un cop finalitzada l'exposició, entre el 22 d'octubre i e27 de novembre al Centre d’art el Marçó vell:
 • Adreça: carrer dels Galejadors, 2 – 08540 Centelles (Barcelona).
 • Horari: dissabtes de 18 a 20 h, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.
Les obres rebudes per agència, i un cop estiguin llestes pel retorn, l’organització enviarà un correu electrònic a l’artista amb les instruccions per a la recollida.
Les obres no seleccionades per a l’exposició també es podran recollir, en persona, durant l’exposició en els horaris d’obertura del Centre indicats en el punt 12.
14. Finalitzat el termini de recollida s’entendrà que l’artista renuncia a la propietat i als drets inherents a l’obra no reclamada, que passarà a plena disposició de l’Ajuntament de Centelles.
15L’entitat organitzadora tindrà cura de les obres, però no es responsabilitza del seu possible deteriorament.
16El jurat està format per professionals de la pintura i de la crítica especialitzada.
17. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.
18. L'organització podrà modificar algunes de les dates publicades en aquestes bases, previ avís a tots els participants, i atenent a la situació sanitària excepcional i les recomanacions de les autoritats.
19El fet de participar en el concurs suposa acceptar plenament aquestes bases.



El concurso de pintura Premi Centelles nació en el año 1943 como Muestra de pintura, con la intención de acercar la obra de artistas a la población. A partir de 1954 se empiezan a conceder premios de pintura con un jurado. En el año 1960 se transforma a concurso de pintura rápida. En el 1984 se crea la modalidad de temática libre que se añade a la de temática local.El tema local desaparecerá en 1989 para dotar un premio único más importante. El el año 2004 se inaugura el Centre d'art el Marçó vell, sede permanente de las obras ganadoras del concurso. Este ano celebramos el 80 aniversario, por este motivo incrementamos los premios, y seguimos promoviendo el concurso de pintura libre mas antiguo de Cataluña.
Bases Premi Centelles 2022
Convocatoria del LXXX concurso de pintura
1. Pueden participar los/las artistas  residentes en España que lo deseen.
2. Tema libre y con cualquier técnica pictórica.
3. Cada concursante solo podrá participar con una obra.
4. Características de la obra:
 • Dimensiones mínimas 60x60 y máximas 130x130 cm.
 • Montada en bastidor o soporte rígido, y enmarcada con listón no superior a 3 cm. de ancho (marco opcional).
 • No pueden estar protegidas con cristal, si hace falta, solo metacrilato.
5. Premios:
 • PREMI CENTELLES: 4.000 euros, trofeo y montaje de una exposición en el Centre d’art el Marçó vell.
 • Dos menciones honoríficas: 500 euros trofeo.
6. La obra que obtenga el PREMI CENTELLES quedará en propiedad del Ayuntamiento de Centelles. Las menciones honoríficas no.
7Los/las artistas ganadores/as deberán recoger el trofeo personalmente el día de la entrega de premios, no hacerlo supondrá la renuncia a cobrar el premio.
8. Con las obras seleccionadas y premiadas se organizará una exposición en el Centre d’art el Marçó vell.
9. Entrega de premios: domingo 4 de septiembre, a las 12 del mediodía, en el Centre d’art el Marçó vell.
10. Primera faseentre el 16 de mayo y el 12 de junio
     Para la admisión en el certamen y la participación a la selección previa cada artista tendrá que presentar, durante estas fechas, y en el correo electrónico artmvell+2022@gmail.com la documentación siguiente:
 • Ficha de inscripción rellenada. La encontraran en la web del Centre d'art www.mvell.blogspot.com                                  >>Enlace descarga ficha<<
 • Fotografía digital a color de la obra presentada en formato jpg o tif a 300 dpi.
 • Breve currículum actualizado con la actividad artística del autor/a.
La organización revisará la documentación presentada y seleccionará aquellas obras que considere de suficiente calidad para pasar a la segunda fase del concurso. Cada participante recibirá, antes de finales de junio, y por el correo electrónico que haya hecho la inscripción, la resolución de esta preselección.

11Segunda fase: entre el 2 i el 10 de julio
  Todos/as los/as artistas preseleccionados deberán presentar la obra físicamente para poder optar al premio. Las entregas tanto personales como por agencia se harán, durante estas fechas, en el Centre d’art el Marçó vell:
 • Dirección: calle dels Galejadors, 2 – 08540 Centelles (Barcelona).
 • Horario: laborables de 10 a 13 h, sábados de 18 a 20 h, domingos y festivos de 12 a 14 h y de 18 a 20 h.
 • Deberá imprimir y adjuntar a la obra la ficha de inscripción al concurso rellenada.
De estas obras el jurado seleccionará las que crea oportunas para formar parte de la exposición y las ganadoras. Todos los/las artistas recibirán un correo electrónico que les informará de la resolución de esta segunda fase. La organización se pondrá en contacto con los/las ganadores/as, que se harán públicos el día de la entrega del premio.

12 Exposición: del 4 de septiembre al 12 de octubre en el Centre d’art el Marçó vell. Horario: sábados de 18 a 20 h, domingos y festivos de 12 a 14 h y de 18 a 20 h.
13. Plazo de recogida de las obras una vez finalizada la exposición, entre el 22 de octubre y el 27 de noviembre en el Centre d’art el Marçó vell:
 • Dirección: calle dels Galejadors, 2 – 08540 Centelles (Barcelona).
 • Horario: sábados de 18 a 20 h, domingos y festivos de 12 a 14 h y de 18 a 20 h.
Las obras recibidas por agencia, una vez listas para su retorno, la organización enviará un correo electrónico al artista con las instrucciones para la recogida.
Las obras no seleccionadas también se podrán recoger, en persona, durante la exposición y en los horarios de apertura del Centre indicados en el punto 12.
14Finalizado el plazo de recogida se entenderá que el artista renuncia a la propiedad y a los derechos inherentes a la obra no reclamada, pasando a plena disposición del Ayuntamiento de Centelles.
15. La entidad organizadora tendrá cuidado con las obras, pero no se responsabiliza de su posible deterioro.
16. El jurado está formado por profesionales de la pintura y la crítica especializada.
17. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios.
18. La organización podrá modificar algunas de las fechas publicadas en estas bases, previo aviso a todos los participantes, y atendiendo a la situación sanitaria excepcional y las recomendaciones de las autoridades.
19El hecho de participar en el concurso supone aceptar plenamente estas bases.

Catàleg 2021 / Catalogo 2021

 Catàleg LXXIX PREMI CENTELLES 

Catálogo LXXIX PREMI CENTELLES 


Enllaç al PDF / Enlace al PDF >>>

Entrega de premis (El9NouTV) >>>